U bent hier:Home Publicaties Internetbronnengids Politie en rechtshandhaving  Opsporings- en inspectiediensten

Opsporings- en inspectiediensten

Internetbronnnen in Nederland

Bijzondere opsporingsdiensten

 • Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)

  Dit is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. In 1999 is de FIOD samengevoegd met de Economische controledienst (ECD). Binnen de FIOD is er een team - Team Criminele Inlichtingen (TCI) - dat gespecialiseerd is in het opsporen en bestrijden van grootschalige fraude en georganiseerde criminaliteit. Witwassen van crimineel vermogen, faillissementsfraude en btw-carrouselfraude zijn daar voorbeelden van.

  FIOD
 • Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA)

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. De Algemene Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zijn per 1 januari 2012 gefuseerd tot Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

  NVWA
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

  De ILT is de inspectie die voortkomt uit de samenvoeging van de VROM-inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. De ILT-website bevat informatie over de organisatie en specifieke onderwerpen.

  ILT
 • Inspectie SZW

  Op 1 januari 2012 is de Inspectie SZW van start gegaan. De Inspectie SZW is een samenvoeging van de organisaties en activiteiten van de voormalige Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Ze doet dit met een gerichte aanpak op basis van risico- en omgevingsanalyses. Via de homepage is informatie over de organisatie, diverse onderwerpsgebieden en publicaties te vinden.

  Inspectie SZW

Naar boven

Inspectie- en inlichtingendiensten

 • Overheidsthema Inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

  De bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) liggen vast in de wet. Die wet heet: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Het kabinet is van plan deze wet aan te passen.

  Inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten
 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

  Dit is de site van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de nieuwe naam van voormalidge Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Hier is informatie over de organisatie, taken en publicaties te vinden.

  AIVD
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is voortgekomen uit de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). De AFM houdt toezicht op het gedrag van en de informatieverstrekking door organisaties op de financiële markten (sparen, beleggen, lenen en verzekeren) in Nederland.

  AFM
 • Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU)

  De FIU heeft als taak het voorkomen en bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme. De website bevat informatie over de organisatie van de FIU, wetgeving, jurisprudentie, de meldprocedure, en enkele praktijkvoorbeelden van witwaszaken.

  FIU
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

  Dit is een bijzondere opsporingsdienst op het gebied van de volksgezondheid.

  IGZ
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)

  De Consumentenautoriteit, Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hebben hun krachten gebundeld in een nieuwe toezichthouder: de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM houdt in de gaten wat er speelt bij consumenten en bedrijven. Specifiek op het gebied van energie, telecommunicatie, vervoer en post. Maar ook in het algemeen op het gebied van concurrentie en consumentenrecht. Ze treden op tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden.

  ACM
 • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

  De inspectie heeft als missie "Het zeker stellen dat de delfstofwinning op een maatschappelijk verantwoorde wijze wordt uitgevoerd". De site bevat o.a. informatie over de organisatie en haar taken, documentatie, wet- en regelgeving.

  SodM

Naar boven

Samenwerkingsverbanden

 • Financieel Expertise Centrum (FEC)

  Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten (De Nederlandse Bank, Fiod, Belastingdiens, OM, AIVD en AFM) met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingtaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Dit doet het FEC door preventief en actief op te treden tegen dreigingen die deze integriteit aan kunnen tasten. Het FEC heeft daarnaast een belangrijke taak op het gebied van voorlichting en informatievoorziening.

  FEC

Naar boven