U bent hier:Home Publicaties  Justitiële verkenningen

Ouderenmishandeling

JV, nr. 6, 2015

Er is de afgelopen jaren veel aandacht voor het fenomeen ouderenmishandeling. Toch blijkt het moeilijk om echt grip op het probleem te krijgen. Zo is het nog altijd onduidelijk in welke mate ouderenmishandeling eigenlijk voorkomt. Wel is er steeds meer bekend over risicofactoren, terwijl het bewustzijn van ouderen zelf, hun directe omgeving en hulpverleners groeiende is. In dit themanummer zullen de diverse aspecten van ouderenmishandeling aan de orde komen. Er is voor gekozen om daarnaast enige aandacht te schenken aan vormen van criminaliteit waarvan ouderen slachtoffer worden.
Het eerste artikel, geschreven door Inger Plaisier en Mirjam de Klerk, inventariseert wat tot nu toe bekend is over de aard en omvang van ouderenmishandeling. Zij bekijken de mogelijkheden om nader onderzoek te doen naar de prevalentie van ouderenmishandeling en de problemen die zich daarbij voordoen. Het huidige beleid ter bestrijding van ouderenmishandeling wordt in een beknopt overzicht namens VWS beschreven door José Pattiwael en Ingrid Brons. Jolanda Lindenberg, Yuliya Mysyuk en Rudi Westendorp leveren kritiek op de gebruikelijke benaderingswijzen van ouderenmishandeling, die de nadruk leggen op individuele factoren. Hierdoor wordt miskend dat veel ouderen zich (ook) mishandeld of verwaarloosd voelen door ‘het systeem’, door  de manier waarop instituties  zijn georganiseerd. Theo Royers focust in zijn bijdrage op zogeheten ontspoorde zorg, waarbij ouderenmishandeling optreedt als een gevolg van intermenselijke mechanismen in de relatie tussen de zorgvragende oudere en de zorggevende (mantel)zorger. In een artikel over het levenstestament behandelt Chanien Engelbertink de vraag hoe een mens de regie kan houden over zijn eigen leven, ook in omstandigheden van afhankelijkheid, kwetsbaarheid en zelfs wilsonbekwaamheid. Lucas Cremers en Esther de Kluijs beschrijven de ervaringen van de financiële recherche en het Openbaar Ministerie bij de vervolging van financieel misbruik van ouderen. Ben Rovers en Sally Mesu komen tot enkele opvallende bevindingen in hun artikel over woningovervallen op ouderen. Ouderen blijken vaker dan jongere mensen verzet te bieden. Tot slot een bijdrage van Math Akkermans, die de vraag beantwoordt in welke mate 65-plussers slachtoffer zijn van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten.

Lees meer

Bekijk alle edities

Het tijdschrift Justitiële verkenningen belicht justitiële trends en ontwikkelingen. Justitiële verkenningen verschijnt 6x per jaar.

Zoeken in JV-archief