U bent hier:Home Publicaties  Justitiële verkenningen

Man met kinderwagen bij de balie

Modern gezinsleven en het recht

Jv, 2016, nr. 4

In dit themanummer van Justitiële verkenningen worden enkele ontwikkelingen in het moderne gezins- en familieleven besproken en wordt ingegaan op de vraag of en hoe het familierecht met deze maatschappelijke ontwikkelingen zou moeten meegroeien. Anne Roeters en Freek Bucx analyseren hoe het gezinsleven in Nederland zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Hierbij kijken zij naar de ontwikkeling van gezinsvormen, de arbeidsmarktparticipatie van moeders en de tijdsbesteding in het gezin. Wendy Schrama betoogt dat het afstammings- en gezagsrecht voor ongehuwd samenwonende ouders dringend aan verandering toe is, nu . Meer dan 50% van alle eerstgeboren kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Susan Rutten vraagt aandacht voor het fenomeen islamitische huwelijken, zowel informele islamitische huwelijken die in Nederland worden gesloten als polygame huwelijken die buiten Nederland tot stand komen. Voor beide categorieën huwelijken geldt dat deze in Nederland niet of vaak niet worden erkend, wat zowel voor ouders als kinderen ongewenste gevolgen kan hebben. De rol van grootouders in gezinnen lijkt in de afgelopen decennia belangrijker geworden, onder meer door toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen. Teun Geurts gaat na wat er vanuit de wetenschappelijke literatuur bekend is over het belang van grootouder-kleinkindrelaties. Tevens gaat hij in op de achtergronden van een recent initiatiefwetsvoorstel om de wettelijke positie van grootouders te versterken bij het regelen van de omgang met de (klein)kinderen na echtscheiding. Het artikel van Leon Verstappen is gewijd aan de ingrijpende wijziging die het Nederlandse huwelijksvermogensrecht binnen afzienbare tijd zal ondergaan, nu de Tweede Kamer onlangs met overgrote meerderheid akkoord is gegaan met een belangrijke beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen.

Lees meer

Bekijk alle edities

Het tijdschrift Justitiële verkenningen belicht justitiële trends en ontwikkelingen. Justitiële verkenningen verschijnt 6x per jaar.

Zoeken in JV-archief