Visitatiecommissie steunt gekozen koers WODC en roept op tot grotere zichtbaarheid en ambitie

Op verzoek van de raad van advies van het WODC evalueerde een onafhankelijke commissie de kwaliteit, continuïteit en toekomstbestendigheid van het werk van het WODC in de periode 2016 tot en met 2021. De commissie concludeert dat het WODC haar zaken goed op orde heeft en de juiste koers vaart richting een meer zelfstandig kennisinstituut. De commissie beveelt dan ook aan de komende jaren zeker zo door te gaan. Ze staan volledig achter de ambities van het WODC om zich zelfstandiger te positioneren, meer en breder extern contact te leggen, onze kennis met en voor anderen te ontsluiten en producten te vernieuwen. En adviseren om deze met nog meer creativiteit en elan na te streven. Zo kan het WODC doorgroeien naar hét kennisinstituut voor de rechtsstaat.

Overhandiging van het Visitatierapport WODC 2016-2021 aan sg Dick Schoof door directeur WODC en de voorzitter van de Raad van Advies

Het rapport van de visitatiecommissie en de reactie van het WODC zijn vandaag door het WODC aangeboden aan de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid, drs. Dick Schoof. Ook de zelfevaluatie, die het WODC opstelde voorafgaand aan de visitatie, werd vandaag openbaar gemaakt.

Relevantie voor beleid

De commissie stelt vast dat het WODC zijn opdracht als onafhankelijk kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid naar behoren vervult. Het WODC voorziet in de behoefte van het departement aan kennis, documentatie en betrouwbare gegevens en levert daarmee beleidsmatig relevant werk. Wel constateert de commissie dat de aansluiting van de onderzoeksresultaten op de behoefte van de beleidsmakers af en toe beter kan. En dat de planning binnen onderzoeken beter kan worden nageleefd.
Het WODC neemt dit advies over. Het wil onder andere, op basis van de onderzoeksresultaten, meer handvatten gaan bieden voor mogelijke vervolgstappen. En bekijken hoe met nieuwe kennisproducten de doorlooptijd kan worden verkort.

Maatschappelijke relevantie

Als het gaat om de expliciete ambitie van het WODC om bredere impact te genereren, ziet de commissie dat er belangrijke stappen worden gemaakt. Bijvoorbeeld door alle activiteiten rond de professionalisering van de kennisdisseminatie. De commissie adviseert om ook het publieke debat meer op te zoeken, zodat de resultaten van onderzoek meer gaan leven onder belanghebbenden, opdrachtgevers, externe onderzoekers, belangstellende burgers, media en politiek.
Het WODC waardeert dit advies en zal zich onder meer gaan inzetten op het vergroten van het omgevingsbewustzijn van medewerkers. En intensiever verder werken aan nieuwe vormen van kennisdisseminatie. 

Wetenschappelijke kwaliteit en toekomstbestendigheid van onderzoek

Volgens de commissie was de wetenschappelijke kwaliteit van het werk van het WODC goed op niveau. Om dat zo te houden, adviseert de commissie de actieve deelname aan het academische discours te blijven stimuleren. De commissie is zeer positief over de inzet van begeleidingscommissies bij onderzoeksprojecten. De commissie wijst wel op onder andere de noodzaak om bij de programmering van onderzoeksprojecten flexibel en dynamisch te blijven. En de ruimte die er is om onderzoeksbudget vrij in te vullen aan te wenden voor gewaagd en vernieuwend onderzoek. 
Deze raad neemt het WODC ter harte. Het zet daarom onder andere meer in op samenwerking met het academische netwerk. 

Visitatierapport en reactie WODC

Zowel het visitatierapport, als de reactie van het WODC daarop, staan op de pagina over de visitatie. Hier staat ook de zelfevaluatie.