Evaluatie Wet Langdurig Toezicht - Analyse van de beleidstheorie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 2990a
Type WODC-intern onderzoek

Dit deelonderzoek kent als doel het expliciteren en analyseren van de beleidstheorie achter de Wet Langdurig Toezicht (Wlt). Hiermee wordt duidelijk welk probleem met het ingezette beleid moet worden opgelost, op welke doelgroepen het beleid is gericht en welke oplossingen door de wetgever zijn aangedragen om het vastgestelde probleem op te lossen.  

Achtergrond

De Wet Langdurig Toezicht is sinds 2018 volledig in werking getreden. Het doel van de wet is om effectiever toezicht te houden op daders van zedendelicten en zware geweldsmisdrijven. Het gaat om ex-gedetineerden en om tbs’ers, die een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis hebben en een strafbaar feit hebben gepleegd waar een straf van vier jaar of meer op staat.

De Wlt zal, zoals gebruikelijk voor nieuwe wetten, na vijf jaar worden geëvalueerd. De Tweede Kamer heeft gevraagd om ook een tussentijdse monitoring te verrichten en haar daarover te informeren.

Drie onderdelen

De Wlt bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel gaat over de mogelijkheid tot ongemaximeerde verlenging van de voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel met verpleging. Het tweede deel gaat over ex-gedetineerden uit het gevangeniswezen die voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld. Voor hen is de proeftijd bij de voorwaardelijke invrijheidstelling minimaal een jaar geworden en zijn er verlengmogelijkheden van de proeftijd mogelijk. Het derde deel betreft een zelfstandige toezichtmaatregel, die kan worden opgelegd aan zowel gedetineerden als aan tbs-gestelden, de Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel.

Het WODC heeft een onderzoeksprogramma opgesteld dat als startpunt dient voor de evaluatie van de wet. Het onderzoeksprogramma gaat onder meer in op de toepassing en de effecten van de Wlt en welke organisaties en databases worden gebruikt voor de registratie van de drie onderdelen van de Wlt. 

Via jaarlijkse monitoring van de Wlt en via verdiepende deelonderzoeken komt zicht op de manier waarop de Wlt in de praktijk wordt toegepast. In een overzichtsrapport in 2023 worden de belangrijkste bevindingen van de eerste vijf jaar van de toepassingen van de Wlt samengevat.