Realisatie visie op gevangenisstraffen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3033
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Breuer & Intraval

Samenvatting

Op 17 juni 2018 bood de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer de visie op gevangenisstraffen ‘Recht doen, kansen bieden; naar effectievere gevangenisstraffen’ aan (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 29279, nr. 439). Een visie waarin een effectieve tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen recht moet doen aan vergelding én bij moet dragen aan een veiliger samenleving door herhaald crimineel gedrag te voorkomen. Er zijn veel maatregelen opgenomen. Eén van de middelen om dit laatste te bereiken is een goede re-integratie van (ex-) gedetineerden in de samenleving. Hiertoe investeren overheden en betrokken instanties al tijdens detentie in vijf basisvoorwaarden: het hebben van een identiteitsbewijs, inkomen en huisvesting en toegang tot schuldhulpverlening en zorg. De pilot ‘32 uur werken met gedetineerden’ richt zich op de basisvoorwaarde inkomen (uit arbeid). In de pilot wordt het aantal arbeidsuren uitgebreid van de reguliere 20 uur naar 32 uur. In dit onderzoek wordt deze pilot geëvalueerd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee delen: in deelonderzoek 1 vindt de plan- en procesevaluatie plaats, inclusief een eerste meting van de resultaten (leidend tot een tussenrapport); in deelonderzoek 2 (een jaar na start van de pilot) vindt een tweede meting van de resultaten plaats (leidend tot het eindrapport). In opdracht van het WODC wordt een evaluatie van (reguliere) penitentiaire arbeid in detentie uitgevoerd door Bureau Beke (projectnr. 2927).