Profiel van mannelijke ingeslotenen in de vreemdelingenbewaring

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3048
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, UT - Behavioural, Management, and Social Sciences (BMS)

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de achtergronden en kenmerken van mannelijke ingeslotenen in de vreemdelingenbewaring. Doel is hiermee meer inzicht te krijgen in wat er nodig is om de zorg- en beheersmaatregelen verder te optimaliseren. Vrouwen en alleenstaande minderjarigen blijven hier buiten beschouwing, omdat de omvang van de populatie te gering is.

De ervaringen in het veld van de vreemdelingenbewaring laten de laatste jaren een beeld zien waarbij de beheers- en zorglast van de populatie toeneemt. Kenmerkend is de stijgende bezetting van de Extra Zorgafdeling (EZA) en de introductie van de beheerafdeling in 2017 in het Detentiecentrum (DC) Rotterdam. Daar lijkt sprake van een toename van het aantal gevangen dat een verblijf in het reguliere verblijfsregime met vrijheden niet aan kan. Een beter beeld van de ingeslotenen kan helpen bij het verder optimaliseren van de zorg- en beheersmaatregelen ten aanzien van deze groep ingeslotenen.

Het gaat er in dit onderzoek om of er sprake is van een toename van de beheerslast van ingeslotenen in het DC Rotterdam, zoals de indicaties doen vermoeden. Mocht er inderdaad sprake zijn van een toename van de beheerslast, wat zouden dan de mogelijke verklaringen voor deze toename kunnen zijn. Mocht de beheerslast in het DC Rotterdam niet zijn toegenomen, dan is de vraag hoe dit te verklaren is.