Klassenjustitie in de strafrechtketen in Nederland; Kwantitatief onderzoek

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3079b
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

De meest recente overzichtsstudie naar het bestaan van klassenjustitie in de Nederlandse strafrechtketen is twintig jaar oud (B. Rovers, Klassenjustitie; overzicht van onderzoek naar selectiviteit in de Nederlandse strafrechtketen,1999). Nieuw onderzoek is dan ook gewenst om na te gaan of, en zo ja in welke mate klassenjustitie in de strafrechtketen bestaat en om de vraag te beantwoorden welke verklaringen voor het bestaan van klassenjustitie kunnen worden gegeven. In het overkoepelende onderzoek worden in totaal vier deelstudies uitgevoerd. Dit onderzoek betreft alleen het derde deel: een kwantitatieve analyse.
Dit kwantitatieve onderzoek volgt op een extern uitgevoerde verkenning van het begrip klassenjustitie (projectnr. (3079A). Het richt zich op het toepassen van dataminingtechnieken om verschillende groepen in kaart te brengen en te onderzoeken of deze in de strafrechtketen verschillend behandeld worden. Het dient aanknopingspunten te bieden voor hoe het begrip klassenjustitie geoperationaliseerd kan worden en welke sociaal-economische factoren daarbij (mogelijk) een rol spelen.

Dit onderzoek geeft uitvoering aan de motie Van Nispen naar aanleiding van het begrotingsdebat Justitie en Veiligheid om onderzoek te laten doen naar de aard, omvang en oorzaken van klassenjustitie (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 35000 VI, nr. 53).