Monitor huiselijk geweld en seksueel geweld (2e meting)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3081d
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Samenvatting

Dit onderzoek betreft de tweede meting van de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld (PHGSG). Dit is een tweejaarlijkse monitor van de jaarprevalentie van huiselijk geweld, seksuele intimidatie en seksueel geweld onder de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder. Ten behoeve van de deze tweede meting wordt dezelfde vragenlijst gebruikt als is gebruikt bij de eerste meting uit 2020 (M. Akkermans, W. Gielen, R. Kloosterman, E. Moons, C. Reep en M. Wingen, Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020, 2020).
De vragenlijst bestaat uit twee delen: een deel dat betrekking heeft op huiselijk geweld en stalking en een deel dat betrekking heeft op seksueel geweld en seksuele intimidatie. Er bestaat behoefte aan kennis over de relatie tussen slachtofferschap en risicofactoren zoals sociaal-economische achtergrond, buurtkenmerken, gezinssamenstelling. Hiertoe dienen de data te worden verrijkt met gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand.