De evaluatie van de wetswijziging van de voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel; evaluatie wetswijziging VB

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3125e
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Op 1 januari 2018 trad de Wet langdurig toezicht (WLT) volledig in werking, nadat in 2017 al een deel in werking getreden was. De WLT maakt het mogelijk de toezichttermijnen te verlengen die zijn geregeld in het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering voor tbs’ers en overige zeden- en geweldsdelinquenten die veroordeeld zijn tot een gevangenisstraf. Daarbij kunnen dan aan de resocialisatie op de persoon toegesneden voorwaarden worden verbonden. Door langdurig toezicht kan een (dreigende) terugval of (dreigende) recidive tijdig wordt gesignaleerd en daardoor tijdig kan worden ingegrepen.
Het onderzoek is een onderdeel van de aan de Tweede Kamer toegezegde evaluatie van de WLT (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2013–2014, 33816, nrs. 14, 15, 16 en Vergaderjaar 2018-2019, 24587 en 29452, nr. 744, p. 43). Naast de gebruikelijke evaluatie van de wet vijf jaar na de inwerkingtreding is bij deze wet ook aan de Tweede Kamer toegezegd de wet jaarlijks te monitoren en haar daarover te informeren (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 24587 en 29452 nr. 744, p. 43). Het doel daarvan is de werking van de wet in kaart te brengen en om eventuele wijzigingen aan te brengen, mocht dat nodig zijn. 
Voor deze monitoring en evaluatie heeft het WODC een onderzoeksprogramma opgesteld (M.H. Nagtegaal, Wet Langdurig Toezicht; Onderzoeksprogramma naar de toepassingen van de Wet langdurig toezicht in 2017-2022, 2020). Het onderzoeksprogramma bestaat uit verschillende deelonderzoeken. Het huidige deelonderzoek heeft twee doelen:

  1. Het in kaart brengen van de effectiviteit van de in 2008 doorgevoerde verlenging van de voorwaardelijke beëindiging van de tbs-maatregel met verpleging van overheidswege (VB) van maximaal drie naar maximaal negen jaar.
  2. Het evalueren van de effecten van de in 2017 doorgevoerde ongemaximeerde verlenging van de VB op recidives tijdens de tenuitvoerlegging van de maatregel.

De andere deelprojecten uit het Wlt-onderzoeksprogramma die op dit moment worden uitgevoerd zijn: Procesevaluatie Wet Langdurig Toezicht (projectnr. 3125A), Monitoring toepassingen WLT 2018-2019 (projectnr. 2990C), Kwaliteit van toezicht (WLT) (projectnr. 3125C) en Onderzoek langdurig gebiedsverbod (WLT) (projectnr. 3125D). Eerder verscheen al de analyse van de beleidstheorie achter de Wlt (Wet langdurig toezicht (wodc.nl).