Nulmeting pilots nieuwe elementen uit het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3136
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)
Andersson Elffers Felix bv (AEF)

Samenvatting

Het huidige Wetboek van Strafvordering (WSv) is in 1926 ingevoerd en sindsdien diverse malen aangepast. Als gevolg daarvan is het wetboek onoverzichtelijk geworden en is de structuur ervan aangetast. De modernisering van het WSv is in gang gezet. Het wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering strekt tot aanpassing van een enkele onderdelen van het Wetboek van Strafvordering met het oog op bevordering van innovatie binnen het strafprocesrecht (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 29279, nrs. 395, 402). Aan de Tweede Kamer is toegezegd dat de pilots die in het kader van de Innovatiewet worden gehouden, door het WODC zullen worden geƫvalueerd. De nulmeting is daar een onderdeel van.
Voor alle pilotprojecten is het de bedoeling dat uiteindelijk wordt nagegaan of de voorgenomen wettelijke regeling volstaat of dat bijstelling of aanvulling nodig is. Bij verschillende onderwerpen is ook de vraag of flankerende maatregelen nodig zijn, zoals aanpassing van werkprocessen of aanvullende investeringen. En wat de financiƫle uitvoeringsconsequenties zijn die voortvloeien uit de voorgenomen wettelijke regeling in het nieuwe Wetboek van Strafvordering.