De risico's van belangenverstrengeling, nadat een medewerker uit dienst is gegaan bij de politie en de KMar

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3151
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, UU - Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Er gelden binnen de politie noch de Koninklijke Marechaussee (KMar) beperkingen na uitdiensttreding. The Group of States against Corruption (GRECO) van de Raad van Europa is van oordeel dat het gebrek aan regelgeving in Nederland op dit punt belangenverstrengeling en corruptie in de hand zou kunnen werken. Eén van de aanbevelingen aan Nederland is voor zowel de politie als de marechaussee dat er onderzoek wordt verricht naar het risico van belangenverstrengeling. In een brief van 22 februari 2019 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en Veiligheid en van Defensie de Tweede Kamer geïnformeerd over het GRECO-rapport. Daarin gaven zij aan deze aanbeveling te zullen opvolgen. Dit onderzoek voorziet in de toezegging (Tweede Kamerstukken. Vergaderjaar 2018-2019, 35000-VII, nr. 91, p. 8-9).
Het onderzoek moet uitwijzen hoe binnen de rijksoverheid en in andere sectoren wordt omgegaan met risico’s van belangenverstrengelingen bij uitdiensttreding en welke definities van belangenverstrengeling daarbij worden gehanteerd. De ervaringen met de in 2016 ingevoerde Gedragscode Integriteit Rijk 2016 worden bij het onderzoek betrokken. Ook wordt onderzocht hoe men in Europa omgaat met risico’s van belangenverstrengelingen bij uitdiensttreding als het gaat om ambtenaren die belast zijn met taken die in Nederland worden uitgevoerd door de politie en de KMar. Hoe werken de bedachte oplossingen in de praktijk? Deze inventarisatie kent drie grotere deelonderwerpen: 1. mogelijke belangenconflicten na uitdiensttreding; 2. mogelijke maatregelen daartegen; en 3. eventuele ervaringen met beide.