Eindevaluatie herziene kinderbeschermingswetgeving

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3169
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)
Universiteit van Leiden

Samenvatting

Per 1 januari 2015 is, gelijktijdig met de Jeugdwet, de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen ingevoerd. Het hoofddoel van deze gewijzigde Kinderbeschermingswetgeving was om te komen tot een effectievere en efficiëntere jeugdbescherming. Effectief en efficiënt houdt in dat tijdig de juiste kinderbeschermingsmaatregel wordt getroffen waarbij het belang van het kind voorop dient te staan. Daarnaast werd beoogd de kinderbeschermingsmaatregel zo kort mogelijk te laten voortduren.
Bij de invoering van de wet is door Regioplan, in opdracht van het WODC, een evaluatiekader ontwikkeld ten behoeve van de evaluatie van de wetswijziging. Hierin is vastgesteld op welke wijze (met welke maatregelen/activiteiten) de doelen van de wet zouden moeten worden bereikt en met welke indicatoren kan worden gemeten of de wet wordt uitgevoerd en werkt zoals beoogd (W. Smit en M. Timmermans, Voorbereiding evaluatie wetswijziging jeugdbescherming, 2015). In hetzelfde project zijn een 0-meting en een procesevaluatie uitgevoerd. In 2017 heeft het Verwey-Jonker Instituut, opnieuw in opdracht van het WODC, een tussenevaluatie uitgevoerd die bestond uit een 1-meting en wederom een procesevaluatie (K. Lünnemann, J. Huijer, K. Bel en M. Lünnemann, Tussenevaluatie wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen, 2018).
Momenteel wordt, vijf jaar na inwerkingtreding van de Jeugdwet en de herziene Kinderbeschermingswetgeving, een scenario uitgewerkt voor de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen (Brief d.d. 7 november 2019, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2019-2020, 31839, nr. 699). De vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen is van belang voor dit onderzoek, omdat de rechtsgronden voor de Kinderbeschermingswetgeving hier niet los van staan.
In dit onderzoek wordt een eindevaluatie van de gewijzigde Kinderbeschermingswetgeving uitgevoerd. Het doel van deze evaluatie is om te beoordelen of de wet inderdaad heeft geleid tot de gestelde doelen. Daarnaast wordt nagegaan of en hoe gevolg is gegeven aan in de tussentijdse evaluatie geconstateerde aandachtspunten (en zo niet, waarom niet). Het is van belang dat de herziene Kinderbeschermingswetgeving wordt geëvalueerd binnen het perspectief van actuele ontwikkelingen: hoe sluit de herziene Kinderbeschermingswetgeving aan bij de huidige praktijk van gezinsgericht werken, de voorgenomen vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen en de Jeugdwet 2.0?