Onderzoek Evil Online

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3193
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)
Rathenau Instituut

Samenvatting

Op verschillende niveaus bezinnen overheden zich op hun rol in het digitale domein. Zo treft de Europese Unie maatregelen om de dominante positie van digitale platforms aan banden te leggen, evenals de inhoud die ze aanbieden en de algoritmen die ze gebruiken. In Nederland is het uitgangspunt van het ministerie van Justitie en Veiligheid: dat wat strafbaar is in de fysieke wereld is dat ook online. Bestaande wet- en regelgeving neemt echter nogal eens de fysieke wereld als uitgangspunt en niet al die wet- en regelgeving is online toepasbaar, dan wel heeft online minder (of juist meer) impact.
Momenteel werken het ministerie van Justitie en Veiligheid en de nationale politie gezamenlijk aan een voorstel voor een aantal projecten en actielijnen met als doel de aanwezigheid en activiteiten van de overheid in de online wereld te versterken met als doel immoreel online gedrag en de schade ervan in de samenleving te beperken. Een van de actielijnen is een onderzoek naar de problematiek van evil online, toegespitst op Nederland. Wat is de inhoud en de omvang van het probleem en welke effecten heeft dit? Ook is de vraag in hoeverre de bestaande kaders en inspanningen van het ministerie en ketenpartners volstaan en welke handelingsperspectieven nog niet gebruikt worden, bijvoorbeeld gericht op gedragsverandering van individuen, op de inrichting van het internet en het stimuleren van alternatieve verdienmodellen of op de normatieve rol die de overheid uitdraagt.