Onderzoek naar vervangende taakstraf

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3196
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)
UL - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Samenvatting

Op 2 juli 2020 verzocht Tweede Kamerlid Groothuizen (D66) de regering te onderzoeken of bij niet-betaling van strafrechtelijke geldboetes, naast vervangende hechtenis (VH) ook een vervangende werkstraf kan worden ingevoerd. Hierbij werd de overweging opgenomen dat VH bij geldboetes leidt tot veel (doorgaans kortdurende) vrijheidsstraffen, die veel gevolgen kunnen hebben (bijv. verlies van woning en/of werk) en daardoor mogelijk niet bijdragen aan het verkleinen van de kans op recidive (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2019–2020, 24587, nr. 779). Men vraagt zich af of de VH als korte vrijheidsstraf (die ten uitvoer wordt gelegd indien men de opgelegde geldboete niet betaalt) wel past bij de relatief lichte vergrijpen waarvoor de rechter in eerste instantie een geldboete oplegt.
Dit onderzoek gaat in op de vraag wat de verwachte uitwerking is van het wettelijk invoeren van de mogelijkheid om na niet-betaling van een strafrechtelijke geldboete een vervangende taakstraf te laten verrichten op de betrokken justitiabelen en de maatschappij als geheel. Welke positieve en welke negatieve gevolgen zijn te verwachten en waar zijn die verwachtingen op gebaseerd?