Nulmeting en evaluatie van de inzet en het gebruik van de korte wapenstok door buitengewone opsporingsambtenaren

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3197
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)
UL - Plato

Samenvatting

Op 5 juni 2020 heeft de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) de Tweede Kamer heeft bericht dat, ter vergroting van de veiligheid van boa’s bij hun taakuitvoering, een aantal pilots met de korte wapenstok mogelijk worden (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2019-2020, 29628, nr. 958). Deze pilots richten zich op domein I (openbare ruimte) en vinden mede plaats in het perspectief van een op te stellen aparte regeling bewapening en uitrusting boa’s. Op 8 juni 2020 heeft de Tweede Kamer in het nota-overleg met de minister van JenV het standpunt van de minister met betrekking tot de bewapening en uitrusting van boa’s, inclusief zijn voornemen met betrekking tot de pilots, onderschreven (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2019-2020, 29517, nr. 192). Besloten is dat er maximaal tien pilots worden gehouden in een aantal gemeenten die boa’s in domein I in dienst hebben. Er is ruimte voor maximaal 200 boa’s. Deze pilots starten in het najaar van 2020. De pilots zullen worden geëvalueerd en gemonitord. Qua duur van de pilots wordt gedacht aan tenminste een jaar. Dit onderzoek gaat over de evaluatie van de tien pilots korte wapenstok.