Toeleiding naar gedragsinterventie vanuit het Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3205
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) DSP-groep

Samenvatting

Het Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ) is ontwikkeld voor jongeren van 12-18 jaar die met politie en justitie in aanraking komen. Het LIJ berekent het recidive risico en geeft een profiel van aanwezige beschermende en risicofactoren en eventuele zorgsignalen. Met behulp van het risicotaxatie-instrument Ritax krijgen 4 jongeren als strafafdoening een specifieke gedragsinterventie opgelegd. De vraag is of er sprake is van onderbenutting van zowel het LIJ als het aantal interventies dat wordt geadviseerd op basis van het LIJ. Inzicht in de achterliggende oorzaak van deze mogelijke onderbenutting is nodig, omdat het LIJ een centraal onderdeel vormt van de persoonsgerichte aanpak jeugdcriminaliteit.
Het doel van het is om in kaart te brengen in hoeverre de toeleiding naar gedragsinterventies vanuit het LIJ bij jeugdige delinquenten bijdraagt aan de persoonsgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit. Daartoe moet worden nagegaan in hoeverre de vanuit het LIJ gesuggereerde gedragsinterventies aansluiten bij het risicoprofiel van jeugdige delinquenten, in hoeverre deze suggesties door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) in zijn advisering worden overgenomen, en in hoeverre de adviezen van de RvdK vervolgens bij het afdoen van strafzaken worden gevolgd door het OM of de rechter. Waar in elk van deze stappen in het proces afwijkingen worden geconstateerd moet in kaart worden gebracht wat de redenen zijn.