Derde meting Slachtoffermonitor : een periodiek onderzoek naar ervaringen van slachtoffers met politie, slachtofferhulp, OM, Rechtspraak, CJIB en Schadefonds Geweldsmisdrijven

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3211
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) I&O Research

Samenvatting

De afgelopen jaren is de positie van slachtoffers verder versterkt en zijn de mogelijkheden om een tegemoetkoming in de schade te krijgen verruimd. Zo is op 1 april 2017 de Wet ter implementatie van de EU-richtlijn minimumnormen in werking getreden. De wet regelt onder meer het recht van slachtoffers op informatie over hun rechten en een systematische individuele beoordeling van de kwetsbaarheid en behoefte aan bescherming van slachtoffers. Daarnaast is op 1 januari 2019 de Wet affectieschade van kracht geworden.
Het is relevant te weten wat de ervaringen van slachtoffers nadien zijn geweest en welke trends zich op langere termijn voordoen. Daarvoor is de Slachtoffermonitor opgezet. De Slachtoffermonitor is een periodiek onderzoek om de ervaringen van slachtoffers met de justitiƫle slachtofferondersteuning te meten. De monitor maakt het mogelijk om lacunes en gebreken in de slachtofferondersteuning te kunnen opsporen en biedt indicaties over de impact van beleidsveranderingen op de praktijk van de slachtofferondersteuning. Om de bevindingen van de derde meting van de Slachtoffermonitor te kunnen vergelijken met eerdere metingen is afname begin 2022 nodig (voor zover het mogelijk is vergelijkingen te kunnen maken i.v.m. de coronamaatregelen). Voorbereidingen daarvoor moeten dan in 2021 worden gestart. De slachtoffermonitor vindt in 2021/2022 voor de derde keer plaats en inventariseert de ervaringen van slachtoffers met politie, OM, Slachtoffer Hulp Nederland (SHN), rechtspraak, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
De eerste meting is uitgevoerd in 2012 (M. Timmermans, J. van den Tillaart en G. Homburg, Eerste meting slachtoffermonitor, 2012), kort na de inwerkingtreding van de Wet versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet VPS). De tweede meting is uitgevoerd in 2017 (W. Andringa, L. Klein Kranenburg, J. Bouwmeester en F. ten Doeschot, Slachtoffermonitor; tweede meting, 2017). Nadat de slachtoffermonitor twee keer was afgenomen is de vragenlijst die bij deze eerste twee metingen is gebruikt grondig doorgelicht (S. Zebel, M. Kuttschreuter, M. Stel en E. Giebels, Doorontwikkeling van de vragenlijst Slachtoffermonitor: een mixed-methods benadering, 2019).