Evaluatie wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (wet Finec)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3220
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Regioplan Beleidsonderzoek

Samenvatting

In het voorjaar van 2015 werden wijzigingen doorgevoerd in het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging en preventie van financieel-economische criminaliteit. Het ging in totaal om tien verruimde mogelijkheden. Het betreft de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Wet Finec). Het hoofddoel van de wet is de vermindering van de maatschappelijke schade van financieel-economische criminaliteit door het beperken van de aantrekkingskracht die uitgaat van deze vorm van criminaliteit. In de Wet Finec is voorzien dat er na 5 jaar een evaluatie op effectiviteit, uitvoerbaarheid en behaalde resultaten dient plaats te vinden (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2013–2014, 33685, nr. 17). Ter voorbereiding op deze evaluatie is er in 2018 door APE, in samenwerking met de VU een nulmeting uitgevoerd (P. Wilms, S. van der Veen, S. Kluft en W. Huisman, Nulmeting wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteit, 2018). 
In deze evaluatie wordt het volgende nagegaan: 1. hoe in de praktijk de verruimde mogelijkheden van de Wet Finec worden ingevuld en hoe zich dat verhoudt tot de beoogde doelstellingen van de wet; 2. wat de benutting is van de verruimde mogelijkheden; 3. Welke eventuele knelpunten en/of neveneffecten de Wet Finec oplevert; 4. wat de kwaliteit en beschikbaarheid zijn van de data voor de indicatoren die relevant zijn voor de bepaling van de effectiviteit van de Wet Finec; 5. welke resultaten er aan de uitvoering van de Wet Finec kunnen worden toegeschreven; en 6. welke haalbare verbetermogelijkheden de effectiviteit van de Wet Finec (verder) kunnen vergroten.