Evaluatie van de Wet versterking positie curator en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3222
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Regioplan Beleidsonderzoek

Samenvatting

In het kader van de fraudepijler van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht  zijn in juli 2016 de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden en op 1 juli 2017 de Wet versterking positie curator. Het sanctie-instrumentarium ter bestrijding van faillissementsfraude is daarmee zowel in civielrechtelijke als in strafrechtelijke zin versterkt.
Dit evaluatieonderzoek moet inzichtelijk maken in hoeverre de versterking van de positie en de fraudesignalerende taak van de curator tot een toename van fraudemeldingen heeft geleid. Voorts wordt nagegaan hoe vaak het civielrechtelijk bestuursverbod is toegepast. Tevens moet duidelijk worden of de introductie van dit verbod heeft geleid tot een stijging of een daling van het aantal strafrechtelijke ontzettingen uit het beroep van bestuurder.
 

Wat betreft de Wet versterking positie curator gaat het om een evaluatie van de doeltreffendheid en effecten van de wet, een 0- en 1-meting (voor en na de wet, en de oorzaken van stijgingen/dalingen) van het aantal fraudemeldingen (alsmede de inhoud/kwaliteit van de meldingen voor en na de wet), en het nagaan van de financiële impact ervan op crediteuren . Daarnaast is het gewenst inzicht te krijgen in het verloop/de doorstroom naar het strafrecht na introductie van deze wetgeving.
Voor wat betreft de bestuursverboden zouden er thans 8 afgeronde, onherroepelijke zaken zijn. Daarnaast lopen er max. 12 casus in een pilot van het Ministerie van J&V en Financiën, waarin financiering is verstrekt aan de curator in geval van een lege boedel bij vermoedens van faillissementsfraude. Deze pilot dient tevens om na te gaan met welke effecten rekening is te houden bij een eventuele verruiming van de Garantstellingsregeling Curatoren. Deze zaken zouden m.b.t. het bestuursverbod dienen te worden geanalyseerd.