Evaluatie samenhang contra-terrorismewetgeving

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3232
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) UL - Faculteit der Rechtsgeleerdheid Van Vollenhoven Instituut in samenwerking met onderzoeksbureau BBSO uit Nijmegen

Samenvatting

De verschillende strafrechtelijke en bestuursrechtelijke maatregelen tegen terrorisme zijn in de afgelopen jaren over het algemeen steeds een paar jaar na de inwerkingtreding geƫvalueerd. De desbetreffende wetgeving werd veelal ingegeven door nieuwe verschijningsvormen van terrorisme. De Eerste Kamer heeft enige tijd geleden een motie aangenomen (motie Bikker c.s.) met daarin het verzoek de contraterrorismewetgeving (CT-wetgeving) niet alleen zelfstandig, maar ook in samenhang te bezien (Eerste Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 34 775, VI, T). Dit onderzoek is de opvolging van die motie.
Het onderzoek gaat in op de volgende vragen: dragen de wettelijke contra-terrorisme maatregelen, in samenhang bezien, tezamen bij aan de bestrijding van terrorisme? Zijn er (onverwachte of gewenste) neveneffecten van de CT-wetgeving in samenhang? Zijn er verbeteringen mogelijk of aanbevelingen te doen ten aanzien van die samenhang? Het onderzoek bestaat uit de onderdelen: A. Law in the books: samenhang, rechtswetenschappelijk onderzoek; B. Law in action: procesevaluatie praktijkwerking samenhang CT-wetten; en C. Conclusie.