Preventief fouilleren

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3238E
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Pro Facto

Samenvatting

Op 1 juli 2014 is een wijziging van de Gemeentewet van kracht geworden waarmee de mogelijkheid is gecreëerd van het zogeheten spoed­eisend preventief fouilleren (artikel 174b Gemeentewet). Hiermee kan een burgemeester, buiten de gevallen als bedoeld in artikel 151b van de Gemeentewet, in een onvoorziene en spoedeisende situatie een gebied, voor ten hoogste twaalf uur, aanwijzen als een veiligheidsrisicogebied. Een burgemeester kan daartoe besluiten bij een verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.
Bij motie van 23 september 2020 heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om “het instrument preventief fouilleren te evalueren en up-to-date te brengen naar de eisen van deze tijd” (Tweede Kamerstukken, vergaderjaar 2020–2021, 28684, nr. 631). Dit onderzoek geeft invulling aan de motie van de Tweede Kamer. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Het kwantitatieve deel betreft de toepassing en werking van het instrument preventief fouilleren in de praktijk. Het kwalitatieve deel betreft de waardering van de toepassing en werking van het instrument preventief fouilleren, alsook de wenselijkheden en mogelijkheden voor verruiming of verdere optimalisering van het instrument naar andere fenomenen of andere soorten voorwerpen (bijvoorbeeld zwaar en illegaal vuurwerk).
Dit onderzoek brengt in kaart hoe het instrument preventief fouilleren in de praktijk wordt ingezet: welke ervaringen zijn ermee opgedaan en welke resultaten zijn behaald? Hoe wordt het instrument preventief fouilleren in zijn toepassing en werking gewaardeerd (vertaald in termen van slagvaardigheid/uitvoerbaarheid/effectiviteit en bereik)? In hoeverre is verruiming c.q. verdere optimalisering wenselijk en mogelijk?