Literatuuronderzoek etnisch profileren

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3239
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)
RU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Samenvatting

De rol van de politie in de multi-etnische samenleving is een relevant beleidsthema voor het Ministerie van J en V en is daarom gekozen als een van de hoofdthema’s voor kennisopbouw. In dit onderzoek ligt de focus daarbinnen op etnisch profileren. Het gaat vooral om de context van de uitvoering van proactieve controles door de politie, dus waar initiatief voor het staande houden of controleren van burgers bij de politie ligt. Doel daarvan is het vroegtijdig voorkomen en ontmoedigen van criminaliteit. Bij de uitvoering van deze controles mag de politie geen onderscheid maken tussen burgers zonder objectieve rechtvaardiging. Het nu gevraagde onderzoek hoeft zich echter niet op voorhand te beperken tot deze context van uitvoering van proactieve controles. Ook bij andere politie-activiteiten kan de herkomst van een persoon (bewust of onbewust, gerechtvaardigd of ongerechtvaardigd) een rol spelen (bijvoorbeeld bij reactief politiehandelen, of bij contacten met burgers die niet direct een rechtshandhaving-gerelateerd doel hebben).

Het DG Politie en Veiligheidsregio’s van het ministerie van J en V wenst op dit terrein een veelomvattend en grondig literatuuronderzoek waarin zowel internationale als nationale studies worden opgenomen. Het gaat om het creëren van een stevige kennisbasis voor het onderbouwen van en discussiëren over beleidskeuzes en eventueel empirisch vervolgonderzoek op dit terrein de komende jaren. Daarin gaat het om het schetsen van een systematisch beeld van aard en omvang van etnische profilering, van bruikbare empirische onderzoeksmethoden om desgewenst in Nederland scherper zicht op aard en omvang te krijgen en om kennis over mogelijk in Nederland werkzame aanpakken om etnische profilering te voorkomen of terug te dringen. De inzichten uit internationale studies zullen voor zover mogelijk aan de Nederlandse situatie worden gerelateerd.  Het onderzoek gaat verder dan alleen een analyse en synthese van inzichten uit (buitenlands) onderzoek. Dit moet gevolgd worden door een gedegen reflectie op de vraag wat die inzichten volgens de onderzoekers betekenen voor de actuele Nederlandse praktijk.