Agressie en geweld tegen politieambtenaren en andere functionarissen met een publieke taak: oorzaken en handelingsperspectieven

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3241
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)
UL - Plato

Samenvatting

Aanleiding voor dit onderzoek is dat de minister van JenV een Taskforce ”Onze hulpverleners veilig”  heeft ingericht onder voorzitterschap van mevrouw Van Bijsterveldt, burgemeester van gemeente Delft. De Taskforce heeft als doel om agressie en geweld tegen hulpverleners terug te dringen, met de in de Taskforce vertegenwoordigde organisaties en met andere partijen. 

Om agressie en geweld tegen hulpverleners goed te kunnen aanpakken en ten behoeve van het werk van deze Taskforce, is het WODC gevraagd een inventarisatie te doen van de beschikbare nationale en internationale literatuur over agressie en geweld tegen onder andere hulpverleners. De literatuurstudie van de universiteit Leiden is gebruikt om te komen tot speerpunten om agressie en geweld tegen hulpverleners tegen te gaan (P. Aarten, e.a., Agressie en geweld in het veiligheidsveld, PLATO, Universiteit Leiden, 2020).

Dit onderzoek gaat in op de vraag wat de belangrijkste aanleidingen en contexten zijn van geweld tegen politieambtenaren en andere functionarissen met een publieke taak. Het onderzoek analyseert de zaken die in de afgelopen jaren tot vervolging hebben geleid en betrekt daarbij de ervaringen van betrokkenen. De belangrijkste actuele wetenschappelijke inzichten in de zeven oorzaken en de context van het geweld worden behandeld, evenals inzichten in effectieve maatregelen en mogelijke handelingsperspectieven.