Evaluatie Wet Veiligheidsregio's BES

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3246
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Pro Facto

Samenvatting

Naar aanleiding van de bevindingen van de Inspectie JenV in 2018 over de rampenbestrijding op de BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (Onderzoek naar het systeem van de rampenbestrijding op de BES-eilanden, Inspectie JenV, 2018) heeft de minister van JenV een evaluatie van de Veiligheidswet BES (VwBES) aangekondigd.
De veiligheidswet BES is voor een deel, te weten het gedeelte over rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweerzorg, gebaseerd op de Wet Veiligheidsregio’s. De minister van JenV had eerder aangegeven dat, nadat de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s bekend en verwerkt zijn, hij de Veiligheidswet BES laat evalueren. Onlangs is het rapport van de Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Wvr) met een Kabinetsreactie op hoofdlijnen aan de Tweede Kamer aangeboden (Evaluatie Wet veiligheidsregio’s naar toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg, Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s (Wvr), 4 december 2020, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 29517, nr. 198).
Het kabinet zal het evaluatierapport gebruiken voor de totstandkoming van een integraal wettelijk kader dat betrekking heeft op de crisisbeheersing en de brandweerzorg. Het kabinet zal samen met de veiligheidsregio’s en de betrokken crisispartners waaronder de aanbieders van vitale processen een meerjarige onderzoeksagenda ontwikkelen, mede naar aanleiding van de uitkomsten van de WODC-rapporten van J. van Lakerveld, J. e.a., State of the Art Crisisbeheersing (fase I en II), Universiteit Leiden resp. 2019, 2021).
Dit onderzoek gaat in op de volgende vragen: Wat waren de uitgangspunten en doelstellingen van de Veiligheidswet BES? In hoeverre hebben deze uitgangspunten en doelstellingen in de praktijk gestalte gekregen en welke zijn de geconstateerde knelpunten? In hoeverre is de Veiligheidswet BES toekomstbestendig, gelet op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het veiligheidsdomein en de bevindingen van de onlangs geëvalueerde Wet veiligheidsregio’s? Wat zijn de conclusies en aanbevelingen om de Veiligheidswet BES toekomstbestendig(er) te maken?