Quick scan arbeidsmigratie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3248
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Universiteit Maastricht

Samenvatting

In het recente verleden is er een aantal onderzoeken uitgekomen dat aangeeft dat er kansen liggen om met behulp van arbeidsmigratie de krapte in het middensegment van de arbeidsmarkt tegen te gaan (o.a. Dutch labour market shortages and potential labour supply from Africa and the Middle East: is there a match?, SEO Economisch Onderzoek (SEO), 2019). De Adviescommissie Vreemdelingenzaken (AVCZ) constateerde in 2019 dat het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid niet is afgestemd op deze rapportages en dat het middensegment van de arbeidsmarkt, in tegenstelling tot het topsegment, niet wordt ondersteund door een daarop afgestemd arbeidsmigratiebeleid (Verkenning legale kanalen voor arbeidsmigranten, Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ), 2019). Ook wijst de ACVZ er op dat Duitsland scherper dan Nederland oog heeft voor de bijdrage die buitenlandse vakkrachten aan de Duitse economie kunnen leveren. Er is echter vooralsnog onvoldoende zicht voor welke economische sectoren, bedrijfstakken en/of typen werknemers een positieve bijdrage kan worden verwacht van arbeidsmigratie. Ook is nog onduidelijk hoe de kansen (mogelijkheden) en beperkingen (onmogelijkheden) verschillen tussen sectoren. Daarnaast is nog onbekend hoe migratie zich verhoudt tot andere mogelijke oplossingen voor tekorten op de arbeidsmarkt, zoals het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het verhogen van arbeids­deelname onder specifieke groepen Nederlanders.

Het onderzoek betreft een inventarisatie van literatuur en documentatie, gericht op drie of vier sectoren binnen de Nederlandse arbeidsmarkt waar tekorten aan arbeidskrachten bestaan. Eén interessante sector daarvan lijkt die van de energie­transitie. Daarbij zal een ter vergelijking gebruik worden gemaakt van literatuur en documentatie over de arbeidsmarktsituatie, wet- en regelgeving en het migratiebeleid in Duitsland. Tevens dient bekeken te worden waar nog kennis­hiaten (blijven) bestaan en of met vervolgonderzoek, en zo ja welk, in de ontbrekende kennis kan worden voorzien.
Dit onderzoek is een quick scan van beschikbare literatuur. Het dient inzicht te bieden in de, in deze literatuur beschreven, kansen en beperkingen om door middel van het (selectief) toelaten van arbeidsmigratie bestaande tekorten in het middensegment van de Nederlandse arbeidsmarkt op te vullen.