Evaluatie van de Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3258
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Breuer & Intraval

Samenvatting

De Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) is in 1999 door het College van procureurs-generaal in het leven geroepen om de feiten die door de politie zijn verzameld in een opsporingsonderzoek nader te analyseren. De LEBZ is belegd bij de Nationale Politie en sinds 2016 is de inzet van de LEBZ vastgelegd in de Politie Instructie Zeden, Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (en de bijhorende bijlage). De LEBZ is een multidisciplinair samengestelde groep deskundigen met wetenschappelijke kennis en expertise.
In verschillende uitzendingen van Argos in 2020 en 2021 wordt aandacht besteed aan kindermisbruik, hervonden herinneringen en de LEBZ. In de uitzendingen wordt het beeld geschetst dat slachtoffers van (ritueel) misbruik geen vertrouwen hebben in de politie en in de LEBZ, o.a. omdat de experts niet zouden geloven in het bestaan van hervonden herinneringen.
Naar aanleiding van de uitzendingen van Argos is een motie van het lid Van Nispen c.s. aangenomen, waarin geconstateerd wordt dat er discussie is ontstaan over de werkwijze van de LEBZ ((Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 35349, nr. 16). Dit onderzoek betreft een evaluatie van de taken en taakuitvoering van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ).