Re-integratie onderzoek klantenreis

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3268
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Universiteit van Leiden

Samenvatting

Jaarlijks zijn er ongeveer 30.000 ‘terugkeerbewegingen’ uit detentie. Het is belangrijk om gedetineerden zo goed mogelijk voor te bereiden op hun re-integratie en hen - indien nodig - hierbij te ondersteunen - om te voorkomen dat zij na hun straf in herhaling vallen.  Het gevangeniswezen (Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)), de reclassering en gemeenten spelen daarbij een sleutelrol.
Sinds 1 juli 2019 is het Bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’ van kracht. Het akkoord is uitgewerkt in de handreiking ‘Kansen bieden voor re-integratie: In de praktijk. Beide zijn in lijn met de visie van de minister voor Rechtsbescherming op gevangenisstraffen ‘Recht doen, kansen bieden’. 
In de handreiking is vastgelegd hoe DJI, reclassering en gemeenten - in onderlinge samenwerking en in samenspraak met de gedetineerde - tijdens en na de detentie (en indien mogelijk voor de detentie) de re-integratie vorm geven (op regionaal/lokaal niveau). Zij betrekken daarbij waar nodig andere organisaties, bijvoorbeeld woningcorporaties, zorginstellingen en maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. 
Het onderzoek beoogt dus meer zicht te krijgen op het proces van re-integratie. Hierbij is het uitgangspunt nadrukkelijk het perspectief van de (ex-)gedetineerde: zijn/haar re-integratietraject wordt op de voet gevolgd (‘klantreis’). Maar ook andere informatiebronnen/kaders worden in het onderzoek betrokken, onder meer via betrokken organisaties. De verwachting is dat juist een dergelijke onderzoeksaanpak - waarbij de (ex-)gedetineerde centraal staat -  een belangrijke aanvulling kan vormen op bestaand onderzoek en aanknopingspunten op kan leveren voor het verder vormgeven van de re-integratie-aanpak.