Monitor Zelfgerapporteerde jeugddelinquentie (MZJ 2022-2025)

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3270c
Type WODC-intern onderzoek

Om jeugdcriminaliteit adequaat aan te kunnen pakken is actueel inzicht relevant in de aard en omvang ervan op basis van meerdere van elkaar onafhankelijke bronnen. Politie- en justitiestatistieken bieden zicht op criminaliteit die bij politie bekend is geworden.
Zelfrapportage van delinquentie geeft ook inzicht in delicten die niet door de politie zijn opgespoord. In de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) worden ontwikkelingen in al deze bronnen beschreven. Dit onderzoek, als onderdeel van de MJC 2022-2024, richt zich op deze laatste bron. De vraagstelling van dit deelonderzoek is: Wat is de aard en omvang van door jongeren (10 tot 23 jaar) zelfgerapporteerde delicten in 2022/23, welke variatie doet zich voor naar verschillende kenmerken van groepen jongeren, jongeren met en zonder politiecontacten, typen delicten en regio’s en wat zijn risico- en beschermende factoren van zelfgerapporteerde delinquentie?
Tot aan 2020 werd dat inzicht eens in de vijf jaar met de Monitor Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit geboden. Daarin werd een steekproef getrokken onder jongeren in de algemene populatie waarin jongeren uit hoog risicogroepen ondervertegenwoordigd waren. Vanuit beleid van JenV is behoefte om naast inzichten in zelfgerapporteerde jeugddelinquentie van jongeren de algemene populatie van jongeren meer inzicht te krijgen in zelfgerapporteerde delinquentie onder hoogrisicogroepen, zoals jeugdigen die al eens met de politie in aanraking zijn geweest. Verder is de behoefte om de Tweede Kamer vaker dan eens in de vijf jaar te informeren over ontwikkelingen die zich voordoen in de zelfgerapporteerde jeugddelinquentie. Daarom wordt bij de nieuwe edities van de MJC overgegaan op tweejaarlijkse publicatiecyclus waarbij ook tweejaarlijks zelfrapportage onder een representatieve groep jeugdigen wordt gemeten. DGSenB heeft WODC gevraagd om in de periode 2022 tot 2025 twee keer de MJC uit te voeren met daarin twee keer een afname van de zelfrapportage enquête onder 10- tot 23-jarigen. Dit onderzoek betreft de dataverzameling van de Monitor Zelfgerapporteerde jeugddelinquentie (MZJ) door CBS en rapportage daarover door WODC in 2022-2023 en herhaling in 2024-2025. 
Dit onderzoek is een deelonderzoek van de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2022-2023, waarin op basis van meerdere van elkaar onafhankelijke bronnen beschrijving en duiding wordt gegeven aan de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit tot en met 2022 (projectnr. 3270 Doorontwikkeling Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC)). De andere deelprojecten zijn o.a.: Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2022-2023 (projectnr. 3270A); De mogelijkheden van focusgroepen & T0 meting (projectnummer 3270B); en Herontwikkeling vragenlijst MZJ voor CAWI-afname (projectnr. 3270D).