MJC verdieping geweld/ernstige criminaliteit jeugd; kwantitatief deel

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3270g
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

In de samenleving klinken zorgen over mogelijk toenemend ernstig geweld onder jongeren. Dit onderzoek beschrijft ontwikkelingen in aard en omvang van ernstige geweldscriminaliteit onder jongeren in de periode 2010-2021. Door het in kaart brengen van ontwikkelingen in ernstige geweldscriminaliteit onder jongeren, wordt de feitelijke omvang van het probleem zichtbaarder. Hiermee kunnen bovengenoemde zorgen bevestigd of weggenomen worden. Daarnaast kan onderzoek duidelijk maken in hoeverre er sprake is van ontwikkelingen waar vervolgonderzoek nodig is en/of waar gericht beleid op gemaakt kan worden om deze tegen te gaan.
De methoden die in het onderzoek worden gebruikt betreffen analyse van justitiële documentatie (OBJD) en over jeugdigen die veroordeeld zijn voor ernstig geweld en van enquêtegegevens van jongeren die aangeven geweldsdelicten te hebben gepleegd. Daarnaast wordt aan de hand van literatuuronderzoek en vonnisanalyse een nadere duiding gegeven van de cijfermatige ontwikkelingen.
Dit onderzoek is een deelonderzoek van de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2022-2023, waarin op basis van meerdere van elkaar onafhankelijke bronnen beschrijving en duiding wordt gegeven aan de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit tot en met 2022 (projectnr. 3270 Doorontwikkeling Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC)). De andere deelprojecten zijn o.a.: Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2022-2023 (projectnr. 3270A); De mogelijkheden van focusgroepen & T0 meting (projectnummer 3270B); Monitor Zelfgerapporteerde jeugddelinquentie (MZJ 2022-2025) (projectnr. 3270C) en Herontwikkeling vragenlijst MZJ voor CAWI-afname (projectnr. 3270D).