Wetsevaluatie Wet kraken en leegstand

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3278a
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Ateno

Samenvatting

Op 1 juli 2022 treedt de Wet handhaving kraakverbod in werking. Deze wet beoogt in het kader van het algehele kraakverbod sneller dan nu het geval is tot ontruiming van gekraakte panden over te kunnen gaan. De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Eerste Kamer toegezegd dat de doelmatigheid en effecten van de Wet handhaving kraakverbod twee jaar na inwerkingtreding zullen worden geëvalueerd (Eerste Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 35296, F). Om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Wet handhaving kraakverbod te evalueren (met inbegrip van de strafrechtelijke handhaving) en om de bedoelde en onbedoelde effecten van de wetswijziging in kaart te brengen wordt een evaluatieonderzoek opgezet. 
De datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet, 1 juli 2022, biedt de mogelijkheid om dit onderzoek te voorzien van een nulmeting. De evaluatie bestaat dan ook uit drie deelonderzoeken: 1. Nulmeting over het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Wet handhaving kraakverbod; 2. 1-meting over het eerste jaar na de wetswijziging (projectnummer 3278b); en 3. Eindevaluatie twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet handhaving kraakverbod (projectnummer 3278c). 
Dit onderzoek heeft betrekking op de nulmeting, maar schetst ook de contouren van de 1-meting en de eindevaluatie omdat deze informatie invloed kan hebben op de opzet van de nulmeting.