Monitor bestuurlijke Aanpak

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3281
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Arena Consulting

Samenvatting

In 2008 werd door het Kabinet Balkenende IV het Programma Versterking Aanpak Georganiseerde Misdaad gepresenteerd, met als belangrijke uitgangspunten de lokale bestuurlijke aanpak en samenwerking tussen instanties. Als gevolg hiervan werden in 2009 Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) opgericht, die gemeenten ondersteunen bij de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dit behelst onder andere het uitwisselen van informatie, het uitvoeren van analyses, de advisering van het bestuur en ondersteuning bij de inzet van het juridisch instrumentarium (bijvoorbeeld de Wet Bibob). Inmiddels zijn er tien RIEC’s en een overkoepelend Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Om inzicht te krijgen in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en de werkzaamheden van de RIEC’s werd in 2010 een nulmeting bestuurlijke aanpak uitgevoerd (betreffende de situatie in 2009) (M.J. Morée, en M.C.A.B. Hols: Nulmeting bestuurlijke aanpak; landelijk beeld, Twynstra Gudde Capgemini Consultants, 2010). Hierop volgden metingen in 2012, 2016 (resp. J. Smits, A. Sibma, J. Roodnat en B. Schudde, Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit; onderzoek naar de stand van zaken in 2012, 2013 en J. Smits, N. Struiksma, Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit; onderzoek naar de stand van zaken in 2016, 2016) en de huidige meting van de situatie in 2021. 
Net als de voorgaande metingen betreft dit onderzoek het bewustzijn van georganiseerde criminaliteit onder gemeenten, het ingezette instrumentarium, en de samenwerking met partners. Op basis hiervan kunnen de verkregen resultaten worden vergeleken met die van 2009, 2012, en vooral 2016. Nieuw in dit onderzoek is een focus op verschillen tussen gemeenten met een laag inwonertal (kleine gemeenten) en gemeenten met een hoog inwonertal (grote gemeenten), waarbij aanvullend kwalitatief onderzoek moet zorgen dat mogelijke ondersteuningsbehoeften inzichtelijk worden gemaakt.