Bewustzijn in samenleving over dreiging door statelijke actoren

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3291
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) VU - Faculteit der Sociale Wetenschappen

Samenvatting

In de Nederlandse samenleving lijkt sprake van (relatieve) onbekendheid met het fenomeen van statelijke dreigingen. Dit draagt bij aan de kwetsbaarheid van potentiële doelwitten, zoals het bedrijfsleven, de wetenschap, ‘high potentials’, adviesorganen of diasporagemeenschappen. Het kabinet erkende in de Kamerbrief ‘Tegengaan statelijke dreigingen’ van april 2019 dan ook dat bewustwording een belangrijke schakel is in het verhogen van de weerbaarheid tegen de dreiging vanuit statelijke actoren en gaf aan daarop te willen inzetten (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018–2019, 30 821, nr. 72). Een nader onderzoek naar de mate van gebrekkig bewustzijn als een kwetsbaarheid verhogende factor kan inzicht geven in welke sectoren (doelwitten) het bewustzijn over deze dreiging daadwerkelijk ontbreekt, dan wel laag is, alsook op welke specifieke terreinen er lacunes zijn. De bevindingen van een dergelijk onderzoek bieden handvatten en een concrete inhoudelijke grondslag om lopende en voorgenomen bewustwordingstrajecten effectiever en efficiënter in te richten. De focus van het onderzoek ligt niet op specifieke landen, maar op statelijke dreigingen in het algemeen en op maatschappelijke sectoren.