Toezicht kwaliteit (ideologische) duidingen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3292
Type VU - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Betrokken organisatie(s) ORGANISATIES

Samenvatting

Binnen de contra-terrorismeketen wordt het gedrag van (mogelijk) geradicaliseerde personen op verschillende momenten en voor verschillende doeleinden geduid. De duiding van ideologie/wereldbeeld (bijvoorbeeld als legitimering van geweld) is hier een belangrijke component van. In de persoonsgerichte aanpak, strafrechtketen, detentieketen, en jeugdbeschermingsketen kan een ideologische duiding (mede) ten grondslag liggen aan verstrekkende gevolgen. Tegelijkertijd is er weinig tot geen duidelijkheid over de totstandkoming van (ideologische) duidingen in deze ketens, het toezicht op de kwaliteit hiervan, en de mogelijkheden voor contra-expertise en beroep. 
Als onderdeel van de bredere contra-terrorismestrategie wenst de NCTV kwaliteitstoetsen te (laten) ontwikkelen voor betekenisvolle duidingen. Om deze doelstelling te bewerkstelligen, dient eerst door middel van dit onderzoek beter inzicht te worden verkregen in duidingen binnen de contra-terrorismeketen. In het onderzoek zijn kennisborging en -overdracht van de uiteindelijke inzichten, resultaten en aanbevelingen belangrijk. 
Aan de orde komen de volgende vragen in het onderzoek: hoe komen (ideologische) duidingen tot stand binnen de strafrechtketen, detentieketen, jeugdbeschermingsketen, en de persoonsgerichte aanpak? Aan de hand van welke criteria worden (of zouden moeten worden) deze duidingen getoetst, en voldoet de kwaliteit van de duidingen aan deze criteria?  Hoe is het toezicht op (ideologische) duidingen binnen de ketens georganiseerd, wat zijn de mogelijkheden om in beroep te gaan of contra-expertise aan te dragen en hoe kunnen deze factoren (beter) worden georganiseerd?