Georganiseerde drugscriminaliteit en de faciliterende overheid

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3297
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) EUR - Erasmus School of Law

Samenvatting

Hoewel de Nederlandse overheid op verschillende manieren inzet op de preventie en/of repressie van georganiseerde drugscriminaliteit, kan het overheidsbeleid die vorm van criminaliteit onbewust en/of onbedoeld ook faciliteren. Gedacht kan worden aan bepaalde aspecten van (de inhoud/strekking dan wel uitvoering van) landelijk of gemeentelijk beleid of wet- en regelgeving, waarvan drugscriminelen gebruik kunnen maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om hiaten in beleid of wet- en regelgeving, onbedoelde neveneffecten van beleid of wet- en regelgeving maar ook om knelpunten in de uitvoering van het beleid, waarop de georganiseerde drugscriminaliteit kan inspelen.
De Kennisagenda Ondermijning (KO) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft als doel de bestrijding van georganiseerde criminaliteit van een gedegen kennisfundament te voorzien. Daarbij ligt de focus (voorlopig) op georganiseerde criminaliteit in relatie tot drugsproductie-/handel en gerelateerde verschijnselen, criminele geldstromen en de aanpak daarvan. De KO is één van de initiatieven die worden ontwikkeld om de bestrijding van georganiseerde criminaliteit van een gedegen kennisfundament te voorzien.
Met het oog op een evidence informed policy en een versterkte aanpak van ondermijning wil het programma-Directoraat-Generaal Ondermijning (pDGO) van het ministerie van JenV meer inzicht krijgen in de mate waarin en de wijze waarop de georganiseerde drugscriminaliteit onbewust en/of onbedoeld wordt gefaciliteerd door het beleid van de Nederlandse overheid.
Het onderzoek legt de focus op: 1. de georganiseerde criminaliteit die zich bezighoudt met drugsproductie en/of -handel. Het witwassen van op deze wijze verkregen gelden maakt ook onderdeel uit van het onderzoek (andere criminele activiteiten waarmee de georganiseerde criminaliteit zich kan bezighouden, zoals wapensmokkel/-handel, mensensmokkel/-handel en fraude, vallen buiten de scope van dit onderzoek); en 2. de inhoud/strekking en uitvoering van het beleid van de Nederlandse overheid (landelijk, provinciaal en gemeentelijk) dat voortvloeit uit (inter)nationale en gemeentelijke wet- en regelgeving.