Doelgroeponderzoek Jeugdreclassering

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3313
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) GGzE, prof. dr. Ch. van Nieuwenhuizen en dr. I. Bongers 

Samenvatting

De doorontwikkeling van (meer) evidence-based interventies voor risicojongeren is een van de speerpunten bij het verstevigen van de effectiviteit van de aanpak van jeugdcriminaliteit (Kamerbrief Ontwikkelingen jeugdcriminaliteit 23 juni 2021, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 28741, nr. 81). Daarbinnen is bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van een landelijk uniforme en effectieve methodiek voor jeugdreclassering (Toezicht en Begeleiding). Ten behoeve van de ontwikkeling van deze methodiek is wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk dat een actueel en diepgaand beeld geeft van de doelgroep van jeugdreclassering opdat kan worden nagegaan in hoeverre het huidige palet aan begeleidingsvarianten aansluit bij de doelgroep. Vervolgens moet worden beoordeeld welke aanpassingen aan of aanvullingen op de beschikbare begeleidingsvarianten nodig of wenselijk zijn. 
Het doel van het onderzoek is om de doelgroep van jeugdreclassering in kaart te brengen, na te gaan in hoeverre het huidige palet aan begeleidingsvarianten aansluit bij de doelgroep en te beoordelen welke aanpassingen of aanvullingen nodig zijn.