Case study verloop traject uitgeplaatste gedetineerden (ex artt 43 lid 4 en 15 lid 5 Pbw) en niet uitgeplaatste gedetineerden

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3315
Type Startend onderzoek

Samenvatting

Uit onderzoek naar de implementatie van strengere regels inzake de procedure voor detentiefasering die genomen zijn naar aanleiding van de casus Michael P., blijkt dat het aantal uitplaatsingen in 2020 ten opzichte van 2018 sterk is gedaald. Dit roept de vraag op of hier sprake is van (deels) ongewenste neveneffecten. Mogelijk leidt het nieuwe werkproces ertoe dat gedetineerden die daar wel voor in aanmerking zouden komen, niet of later worden uitgeplaatst van een penitentiaire inrichting naar een inrichting voor forensische zorg. Welke overwegingen liggen ten grondslag aan het niet doorgaan of stopzetten van een uitplaatsing naar de forensische zorg? Krijgen deze gedetineerden op een andere wijze nog behandeling? Hoe ziet de aard en het verloop van de behandeling en van de voorbereiding op terugkeer eruit bij gedetineerden die wel en die niet worden uitgeplaatst?