Mogelijke vrijstelling tegemoetkomingen en schadevergoedingen bij wettelijke schuldsaneringen en minnelijke schuldhulpverlening

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3328
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) RUG - Faculteit Rechtsgeleerdheid Algemene Rechtswetenschappen

Samenvatting

Onder de minnelijke schuldhulp en de wettelijke schuldsanering moet een persoon die onder dat traject valt, een geldelijke vergoeding voor materiële of immateriële schade afdragen om zo de schuldeisers te betalen. Dat geldt ook voor schadevergoedingen en financiële tegemoetkomingen van de overheid (en ook bij letselschade). De Tweede Kamer heeft bij motie van de leden Ceder/Westerveld gevraagd of het mogelijk is dat deze vergoeding buiten het traject wordt gehouden (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 31839, nr. 790, d.d. 6 juli 2021). De minister voor Rechtsbescherming heeft op 15 oktober 2021 bij brief toegezegd de (on)mogelijkheden hiertoe na te gaan, mede in relatie tot het al dan niet inbreuk kunnen maken op de eigendomsrechten van schuldeisers. Een juridische analyse moet duidelijk maken of en hoe aanpassing van de Faillissementswet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zich verhoudt tot inbreuk op het eigendomsrecht van schuldeisers.