Evaluatie actieplan wapens en jongeren

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3334
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Breuer & Intraval

Samenvatting

Het Actieplan wapens en jongeren, in november 2020 van start gegaan, beschrijft het samenwerkingsverband van vijftien betrokken gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie, Halt, de Jeugdreclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de ministeries van JenV en OCW. Het doel is om een ommekeer te bewerkstelligen in het wapenbezit en –gebruik onder (vooral) jongeren. Het actieplan omvat zestien acties, waaronder preventieve, proactieve en  repressieve maatregelen. De preventieve maatregelen hebben met name betrekking op bewustwording en ontmoediging van wapenbezit onder jongeren. Proactieve maatregelen zijn specifiek gericht op de groep risicojongeren en beogen bijvoorbeeld de verkoop van wapens aan jongeren te bemoeilijken. Repressieve maatregelen richten zich onder anderen op het tegengaan van online verspreiding van filmpjes waarin strafbare handelingen worden verricht. Het actieplan heeft een looptijd van twee jaar en omvat de periode november 2020 – oktober 2022.
In het actieplan is afgesproken om de werking ervan te evalueren anderhalf jaar na de inwerkingtreding van het actieplan, zodat lessen uit de evaluatie kunnen worden meegewogen in de verdere beleidsontwikkeling (Actieplan Wapens en Jongeren 2020, Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 28684, nr. 637). Er is geen nulmeting gedaan in de betrokken gemeenten ten tijde van het opstellen van het actieplan.
Dit onderzoek zal bestaan uit een plan- en procesevaluatie. In welke mate dragen de gekozen maatregelen en interventies bij aan het terugdringen van het bezit van steekwapens onder jongeren en het voorkomen van steekincidenten? Geven de geconstateerde effecten aanleiding om de aanpak van de problematiek bij te stellen? In het onderzoek worden hiervoor aanbevelingen gedaan. De inzichten en conclusies uit het onderzoek zullen bijdragen aan verdere beleidsontwikkeling ten aanzien van wapengebruik en –bezit onder jongeren.