Niet-strafbare intimidatie van decentrale (politieke) ambtsdragers en overheidsmedewerkers middels wettelijke middelen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3337
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) DSP-groep

Samenvatting

Niet-strafbare intimidatie van decentrale overheidsmedewerkers en (politieke) ambtsdragers door middel van wettelijke middelen en procedures is een nog weinig beschreven onderwerp. Onder intimidatie middels wettelijke middelen wordt verstaan: niet-strafbare middelen zoals juridische procedures en instrumenten, waaronder (niet-uitputtend) herhaaldelijke Wob-verzoeken, klachtenprocedures, civielrechtelijke en strafrechtelijke procedures. Medewerkers en ambtsdragers worden als een verpersoonlijking van de overheid gezien en alle woede en intimidatie richt zich specifiek op hen. Het gevolg kan zijn dat geïntimideerde functionarissen hun gedrag veranderen, zich op een andere afdeling laten plaatsen of zelfs ontslag nemen naar aanleiding van intimiderende procedures. Getroffen organisaties en personen gaan als gevolg hiervan de afweging maken of zij vasthouden aan een besluit, of dat ze de eiser maar gelijk geven. Dit om eindeloze procedures te voorkomen. Het geeft getroffen organisaties en personen een gevoel van onmacht, onrecht en onzekerheid. Welke vormen van niet-strafbare intimidatie van overheidsmedewerkers en (politieke) ambtsdragers zijn te onderscheiden en wat is de omvang van de verschillende vormen? Hoe kan tegen de verschillende vormen al worden opgetreden? Hoe kunnen ze al worden voorkomen? Welke aanvullende mogelijkheden zouden gecreëerd kunnen worden om op passende en effectieve wijze tegen de verschillende vormen op te kunnen treden? En om ze te kunnen voorkomen?
Dit onderzoek betreft specifiek deze vorm van niet-strafbare intimidatie middels wettelijke middelen, in het bijzonder gericht op decentrale politieke ambtsdragers en medewerkers van lokale overheden. Aan de orde komen de aard en omvang niet-strafbare intimidatie middels wettelijke middelen en hoe om te gaan met met niet-strafbare intimidatie middels wettelijke middelen.