Geweld tegen LHBTI

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3351
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) EUR - Risbo

Samenvatting

Geweld tegen LHBTI personen staat de afgelopen jaren in toenemende mate op de politieke agenda. In april 2019 introduceerde het kabinet een pakket van maatregelen om de veiligheid te bevorderen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen, transgender personen en intersekse personen (LHBTI) in het Actieplan Veiligheid LHBTI 2019-2022. Daarnaast worden binnen de bredere aanpak van discriminatie en racisme maatregelen genomen om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit of genderexpressie tegen te gaan.
Naar aanleiding van Kamervragen van Kamerlid Bergkamp over het aanpakken van homofobie tijdens het Mondelinge Vragenuur van 19 mei 2020, heeft de Minister van Justitie en Veiligheid toegezegd dat er een onderzoek komt naar geweld tegen LHBTI-personen en de daders die hierbij betrokken zijn (Handelingen Tweede Kamer, Vergaderjaar 2019-2020, nr. 72, item 4).
Het is noodzakelijk om een beter beeld te verkrijgen van het type daders dat betrokken is bij geweld tegen LHBTI personen en de motieven die een rol spelen. In het onderzoek komt ook het vergroten van inzicht in de problematiek buiten de grote steden aan bod.