Aantallen en ervaring rond draagmoederschap

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3357
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Universiteit van Leiden

Samenvatting

Kinderen worden geboren via draagmoederschap zonder dat hier regelgeving voor is. Dit brengt risico’s en onzekerheden met zich mee voor zowel kind, draagmoeder als wensouders. Het wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming beoogt te waarborgen dat het traject zorgvuldig en transparant verloopt en zo veel mogelijk rechtszekerheid biedt voor de betrokkenen (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 33836, nr. 45). Tevens wordt geregeld dat het kind op termijn de gegevens over de afstamming kan achterhalen.
Op dit moment bestaat onvoldoende inzicht in de ervaring van betrokkenen bij draagmoederschapstrajecten en de prevalentie van draagmoederschap om na de invoering van de wet effecten vast te kunnen stellen. Ook is er geen inzicht hoe draagmoederschapstrajecten op dit moment worden ervaren door betrokkenen (o.a. door kinderen geboren met behulp van draagmoederschap, wensouders, draagmoeders, Raad voor de Kinderbescherming, advocaten en rechters) en waar zij tegenaan lopen. Dit onderzoek moet hier inzicht in bieden en daarmee een basis creëren om in het evaluatieonderzoek dat binnen vijf jaar na de invoering van de wet moet plaatsvinden zo goed mogelijk effecten te kunnen vaststellen.
Het onderzoek brengt in kaart hoe vaak binnenlands draagmoederschap voorkomt in Nederland in de periode 2017 tot en met heden. Ook is de vraag hoe vaak wensouders zijn uitgeweken naar het buitenland. Daarnaast wordt onderzocht wat de frequentie is van strafrechtelijke onderzoeken/procedures rond draagmoederschap (bijvoorbeeld in het kader van illegale opneming, illegale adoptie). Via interviews wordt betrokkenen gevraagd naar hun ervaringen met het draagmoederschapstraject en hun opvattingen over mogelijke verbeteringen.