Toestemming, inzet en werkwijzen van ondersteuningsgroepen

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3378
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) VU - Faculteit der Sociale Wetenschappen

Samenvatting

Dit onderzoek heeft betrekking op Ondersteuningsgroepen (OG) en Aanhoudings- en ondersteuningsteams (AOT's). Dit zijn speciale politieteams die worden ingezet wanneer vooraf wordt ingeschat dat een politieoptreden gepaard kan gaan met fors verhoogde risico’s voor de veiligheid van politiepersoneel of burgers. Voor de inzet van deze teams is het van belang om de veiligheid van zowel politiepersoneel als burgers zo goed mogelijk te waarborgen. Ook de grondrechten van de personen op wie het politieoptreden zich richt en eventuele derden moeten worden meegewogen. Daar mag in sommige gevallen inbreuk op worden gemaakt, mits dat op grond van feiten en/of onderbouwde verwachtingen te rechtvaardigen is. Het is nodig preciezer te bepalen welke begrenzingen gelden voor de inzet van een ingrijpend middel. 
Het onderzoek gaat in op de aard en omvang van het politiewerk waarvoor Ondersteuningsgroepen en AOT’s worden ingezet. Vervolgens richt het onderzoek zich op één specifieke taak van Ondersteuningsgroepen en AOT’s: het verrichten van aanhoudingen. Het onderzoek dient kennis op te leveren over de toerusting en werkwijzen van Ondersteuningsgroepen en AOT’s om personen aan te houden. Tevens is inzicht gewenst in de besliscriteria en eventuele toestemmingsprocedures die gebruikt worden.