Artikel 41 Bis regime in Italië

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3379
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s)

Om te voorkomen dat verdachten en veroordeelden tijdens hun rechtsgang en detentie hun criminele activiteiten voortzetten, is extra inzet nodig op zowel het nemen van maatregelen als op aanscherping van wet- en regelgeving. Ook wel terugdringen van crimineel handelen vanuit detentie (VHCD) genaamd. De voormalige Minister voor Rechtsbescherming heeft in zijn brief van 22 november 2021 aan de Tweede Kamer  een aantal maatregelen aangekondigd ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit tijdens berechting en detentie (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2021-2022, resp. 29911, 29279, 24587, nr. 339). Ook daarin is aangegeven dat Nederland mogelijk een voorbeeld kan nemen aan de Italiaanse werkwijzen voor bepaalde typen delicten, waaronder het geassocieerd zijn met de maffia. 
In de aangenomen motie van Helder c.s. wordt de regering verzocht om invoering van een wetsartikel in Nederland te onderzoeken ten behoeve van de introductie van (volledige) isolatie van gedetineerden, zoals in het Italiaanse detentieregime mogelijk is conform artikel 41bis. regelgeving, als dat daartoe nodig is (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2021-2022, 35925 VI, nr. 43). In een brief aan de Tweede Kamer van 29 maart heeft de minister van Rechtsbescherming, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, uiteengezet hoe hij dit zorgvuldig en zo snel als mogelijk wil gaan doen. De minister heeft toegezegd het WODC te vragen onderzoek te doen naar (werkzame) elementen  uit het 41bis-regime die een nuttige aanvulling zouden kunnen vormen op het bestaande EBI-regime (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2021-2022, 35925, nr. 43). Het onderzoek ziet daarnaast toe op de voorwaarden waaronder die elementen in de Nederlandse regeling zouden kunnen worden ingevoerd. 
Dit onderzoek komt voort uit de toezegging en is een vergelijkend onderzoek naar de inhoud, achtergrond en (werkzame) elementen uit het Italiaanse 41bis-regime die een haalbare en nuttige aanvulling zouden kunnen vormen op het  Nederlandse EBI-regime.