Evaluatie Wet homologatie onderhands akkoord

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3387
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Universiteit Leiden Campus Den Haag

Samenvatting

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) trad op 1 januari 2021 in werking (Stb. 2020, 414 en 415). Ondernemers die in financiële problemen dreigen te komen kunnen met schuldeisers en aandeelhouders een akkoord tot stand brengen dat de rechter kan bekrachtigen (homologeren) als het aan bepaalde vereisten voldoet. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd, worden dan toch aan het akkoord gebonden (daarom wordt in dit verband ook wel gesproken van een ‘dwangakkoord’). Zo kunnen schulden worden geherstructureerd en kan een faillissement worden voorkomen. Dit onderzoek betreft een evaluatie van de recent ingevoerde wet. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel voor de WHOA in de Tweede Kamer is bij amendement artikel IIA aan de wet toegevoegd op basis waarvan de Minister voor rechtsbescherming binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de WHOA aan de Staten-Generaal een verslag zal moeten uitbrengen over de effecten van deze wet in de praktijk (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2019-2021, 35249, nr. 8).