Evaluatie Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk) 2024

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3429
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Pro Facto

Samenvatting

De Wet biometrie in de vreemdelingenketen (Wbvk) is op 1 maart 2014 in werking getreden en kreeg een geldigheidsduur van zeven jaar. Het doel van deze wet is de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken voor het verbeteren van de identiteitsvaststelling van vreemdelingen in Nederland.
De Wbvk zou worden geëvalueerd voordat besloten zou worden tot verlenging van de wet. Uit de evaluatie in 2019 bleek dat de doelmatigheid van de Wbvk niet kon worden vastgesteld (H. Winter, V. Bex-Reimert, V., B. Geertsema, S. Hollenberg, en E. Krol, Vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen, RU Groningen, WODC, 2019). Vóór inwerkingtreding was er geen nulmeting gedaan. De wet is verlengd tot 1 maart 2026, nadat het kabinet aan het parlement heeft toegezegd dat er drie jaar na verlenging een nieuwe evaluatie van de wet zou komen. Deze evaluatie moet ´in ieder geval wel uitsluitsel kunnen geven over de effectiviteit, het nut en de noodzaak van de nationale bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen en te verwerken´ (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 35604, nr. 3, par. 2.2).