Nulmeting ter voorbereiding van de Evaluatie werking Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3430
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Regioplan Beleidsonderzoek

Samenvatting

Op dit moment ligt het voorstel voor de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid voor behandeling bij de Eerste Kamer (Eerste Kamerstukken, Vergaderjaar 2022-2023, 35687). Het wetsvoorstel voorziet in een procedure waarmee staatlozen, die niet beschikken over documenten die hun status aantonen, middels een verzoekschriftprocedure hun staatloosheid door de rechter kunnen laten vaststellen. Hiermee wordt voldaan aan de toezegging die door het toenmalig kabinet is gedaan naar aanleiding van het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), getiteld ‘Geen land te bekennen; Staatloosheid in Nederland’ uit 2013.
Tijdens de behandeling van de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid in de Tweede Kamer is de motie van het lid Ceder aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht om binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de Wet een externe evaluatie te laten uitvoeren (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2021-2022, 35687, nr. 12). Het huidige onderzoek beoogd inzichtelijk te maken hoe deze evaluatie kan worden vormgegeven en welke data daarvoor van belang zijn. Hiermee wordt een evaluatiekader gecreëerd.