Binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3085
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) WODC, Verwey-Jonker Instituut

Samenvatting

In 2017 heeft de Radboud Universiteit een verkennend onderzoek verricht naar vrouwen die in de periode 1956 tot en met 1984 afstand hebben gedaan van hun kind in Nederland (N. van den Boomen, N., J. Dane, Y. Hilevych e.a., Beklemd in de scharnieren van de tijd; beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984, 2017).

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Bergkamp (D66) (mede namens de PvdA en met steun van in ieder geval het CDA) gevraagd om een diepgaander onderzoek naar binnenlandse adopties waarbij in ieder geval ook de problematiek van de afstandsvaders en afstandskinderen in beeld wordt gebracht. Het verkennende onderzoek heeft zich met name op de afstandsmoeders gericht en in mindere mate op afstandsvaders en afstandskinderen. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft op 18 januari 2019 toegezegd een diepgaander onderzoek te laten verrichten naar binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984 (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2017-2018, 31265 nr. 64). Daarnaast zal er een conferentie plaatsvinden.

Dit onderzoek is verdiepend ten opzichte van het eerdere verkennende onderzoek en heeft als uitgangspunt dat wat op basis van dit onderzoek al bekend is. De ervaringen en verhalen van afstandsouders (met name de afstandsvaders), adoptiekinderen en indien mogelijk ook andere betrokkenen zoals adoptieouders, verzorgenden, vroedvrouwen en artsen komen er in aan de orde.