Commissie Evaluatie Politiewet 2012

Deze hoofdrubriek bevat 6 rubrieken:

Commissie Evaluatie Politiewet 2012

Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Artikel 74 van de wet bevat een evaluatiebepaling. Voor de uitvoering van de evaluatie is de commissie Evaluatie Politiewet 2012 ingesteld.

Inleiding

Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. Artikel 74 van de wet bepaalt dat de Minister van Veiligheid en Justitie binnen vijf jaar na inwerkingtreding een evaluatie van die wet aan de Staten-Generaal moet sturen over de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk. Voor de regionale eenheid Oost-Nederland moest binnen drie jaar een dergelijk verslag aan de Staten-Generaal worden gestuurd.

Commissie Evaluatie Politiewet 2012

De evaluatie wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de commissie Evaluatie Politiewet 2012. De commissie is ingesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie (Staatscourant. nr. 29769, 25 oktober 2013) en is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

 • Drs. W.J. Kuijken; Deltacommissaris

Leden:

 • Mr. P.J. Gortzak; APG – directie Strategie en Beleid
 • Prof. dr. P. ’t Hart; hoogleraar bestuurskunde Universiteit Utrecht
 • Prof. dr. F.L. Leeuw; directeur WODC/Min. Van VenJ en hoogleraar Recht, openbaar Bestuur en Sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Universiteit Maastricht
 • Mw. mr. W. Sorgdrager, lid Raad van State
 • Prof. dr. S. van Thiel; hoogleraar bestuurskunde Radboud Universiteit
 • Generaal b.d. P.J.M. van Uhm

Werkwijze

In opdracht van de commissie voeren onderzoekers van universiteiten en onderzoeksbureaus wetenschappelijk onderzoek uit naar diverse aspecten van de Politiewet 2012. De onderzoekers zijn door de commissie geselecteerd. Daarbij heeft de commissie gebruik gemaakt van de procedures die het WODC hanteert bij het extern aanbesteden van wetenschappelijk onderzoek. Verder leggen de voorzitter en de leden van de commissie werkbezoeken af aan alle eenheden van de politie. Tijdens die werkbezoeken wordt zowel met de politie als met haar gezagsdragers gesproken over de ervaringen met het nieuwe politiebestel.

Deelstudies

Er zijn vijf deelstudies gestart:

 • Deelstudie 1 rechtspersoonlijkheid van de politie;
 • Deelstudie 2 prestaties;
 • Deelstudie 3 bedrijfsvoering;
 • Deelstudie 4 bestuurlijke governance;
 • Deelstudie 5 literatuuronderzoek.

De deelstudies zullen samen met de informatie die de commissie uit de werkbezoeken en gesprekken heeft verzameld de basis vormen voor de evaluatierapportage in het najaar van 2017. Zie voor verdere toelichting op het onderzoek de bijgaande brief.

Klankbordgroep

Voor de uitvoering van de evaluatie is een klankbordgroep ingericht. In de klankbordgroep hebben zitting: twee regioburgemeesters plus functionarissen uit de kring van burgemeesters, College van procureurs-generaal, gemeenteraadsleden, het directoraat-generaal Politie van het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, politievakorganisaties, medezeggenschap en de korpsleiding. De verschillende betrokken partijen worden door de commissie periodiek geïnformeerd over de voortgang en de stand van zaken met betrekking tot de evaluatie.

Eerste rapportage

Op 28 september 2015 heeft de commissie Evaluatie Politiewet 2012 haar eerste rapportage aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justitie. De rapportage was gebaseerd op een onderzoek verricht door de Erasmus Universiteit Rotterdam (Evaluatie Politiewet 2012 in de Eenheid Oost-Nederland en landelijke thema’s).

Door de minister is deze rapportage dezelfde dag verzonden aan de Eerste en Tweede Kamer. Vervolgens heeft de minister de Eerste en Tweede Kamer op 17 december 2015 een brief over de eerste rapportage van de commissie gestuurd. De tweede rapportage wordt vóór 1 oktober 2017 door de commissie aan de minister gezonden.

Contact

perscontacten: margriet.bokhorst@deltacommissaris.nl