Onderzoeksprogramma

Jaarlijks brengt het WODC een samenvatting uit van het onderzoekprogramma en rond de zomermaanden een aanvulling.

Samenvatting Onderzoeksprogramma 2017 - 2e tranche

Onderzoekers die belangstelling hebben voor een van de onderzoeken kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling EWB.
Zie: https://www.wodc.nl/onderzoek/uitbesteding-van-onderzoek/

Samenvatting onderzoeksprogramma 2017

De WODC-onderzoeksprogrammering voor 2017 omvat in totaal 68 onderzoeken. Daarvan worden er 18 verricht op verzoek van de Tweede Kamer of als uitvloeisel van een toezegging aan de Kamer. Nog eens 3 onderzoeken betreffen een wettelijke verplichting. De programmering is in samenwerking met de verschillende Directoraten-Generaal tot stand gekomen. Naast de jaarlijkse geprogrammeerde onderzoeken lopen er bij het WODC verschillende infrastructurele (langere termijn) projecten. Het gaat hierbij vooral om monitoren (o.a. de recidivemonitor) en naslagwerken zoals Criminaliteit en Rechtshandhaving.

Voor de meeste geprogrammeerde onderzoeken geldt dat zij aansluiten op de Nationale Wetenschapsagenda en/of de strategische toekomstagenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de daarbij horende Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA).

Deze agenda benoemt vijf uitdagingen die de Nederlandse rechtsstaat én de rol van het ministerie ingrijpend (zullen) veranderen:

  • de ‘justice’ uitdaging: waarmaken dat de rechtsstaat de rechtvaardigheid dient;
  • de ‘governance’ uitdaging: van de uitvoering van wettelijke taken naar het in netwerken aanpakken van ingewikkelde problemen;
  • de ‘smart’ uitdaging: aansluiten op het razendsnel organiserend en zelforganiserend vermogen in de samenleving als gevolg van ICT;
  • de veerkracht uitdaging: het organiseren van veerkracht en weerbaarheid in een instabiele leefwereld;
  • globalisering als uitdaging: verwezenlijken van de rechtsstaat in een verbonden wereld van wederzijdse afhankelijkheden.

De onderzoeksresultaten van het WODC dienen onder meer als input om na te gaan hoe het gesteld is met deze uitdagingen en of zich nieuwe uitdagingen aandienen. Het WODC-onderzoek strekt zich vanzelfsprekend ook uit tot onderwerpen die niet direct met deze uitdagingen in verband te brengen zijn.
Wat verder opvalt in de programmering, is het innovatieve karakter van verscheidene WODC-onderzoeken. Zo is er aandacht voor nieuwe fenomenen (o.a. blockchain), nieuwe technologieën (o.a. legal big data) en worden er pilots uitgevoerd waarin inzichten uit bijvoorbeeld de neurowetenschappen worden meegenomen. Daarnaast heeft het WODC zelf een aantal innovatieve/r&d-projecten geïnitieerd, zoals big data, hersenen en cognitie/veiligheid, cyber metrics en het onderzoek naar alternatieve databronnen voor het in kaart brengen van criminaliteit.