Onderzoeksprogramma

Jaarlijks brengt het WODC een samenvatting uit van het onderzoekprogramma en rond de zomermaanden een aanvulling.

Samenvatting onderzoeksprogramma 2018

Het WODC-onderzoeksprogramma 2018 omvat in totaal 51 onderzoeken. Het onderstaande overzicht met beschrijvingen van deze onderzoeken valt uiteen in twee delen.
De eerste 39 onderzoeken zijn gegroepeerd naar de verschillende uitdagingen zoals geformuleerd in de Strategische Kennis en Innovatie Agenda (SKIA) van het ministerie van JenV. De SKIA heeft een belangrijke rol gespeeld in het overleg tussen het WODC en de beleidsdirecties over de samenstelling van de onderzoeksagenda. De SKIA reflecteert de behoefte aan kennis en innovatie op de thema’s Justice (rechtsorde), Governance, Smart (technologie), Weerbaarheid & veerkracht en Globalisering. In het overzicht zijn de geprogrammeerde onderzoeken weliswaar telkens bij één SKIA-uitdaging ondergebracht, maar in de praktijk vallen verschillende onderzoeken onder meerdere uitdagingen. Het tweede deel van het overzicht betreft de twaalf onderzoeken die dit jaar op verzoek van of als gevolg van een toezegging aan de Tweede Kamer worden uitgevoerd.

Naast de hieronder genoemde onderzoeken besteedt het WODC veel aandacht aan infrastructurele projecten (‘de KMNI-taak’) om allerlei ontwikkelingen en trends in het justitieveld systematisch te kunnen volgen. Voorbeelden daarvan zijn Criminaliteit en Rechtshandhaving, Prognose Modellen Justitiële ketens (PMJ) en de Recidivemonitor. Net als in voorgaande jaren is er ook plek voor Research & Development in de activiteiten van het WODC. Dit komt uiting in onderzoek op het terrein van de (sociale) neurowetenschappen en Open en Big Data (waaronder Legal Big Data) en Human Resources analytics.

Onderzoekers die belangstelling hebben voor een van de onderzoeken kunnen dat kenbaar maken bij de afdeling EWB.
Zie: https://www.wodc.nl/onderzoek/uitbesteding-van-onderzoek/