Vooronderzoek bronnen en vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf

Vooronderzoek bronnen en vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf

Samenvatting

Het vaststellen van het aantal illegale vreemdelingen dat in Nederland verblijft is een complexe aangelegenheid aangezien het gaat om een deels verborgen populatie waarvoor geldt dat ze niet eenvoudigweg geteld kunnen worden. Om een indicatie te krijgen van de omvang van de Nederlandse illegalenpopulatie dienen speciaal op (deels) verborgen populaties ontworpen schattingsmethoden te worden ingezet. Voor de Nederlandse illegalenschatting wordt sinds 2002 een vangst-hervangstmethode ingezet, waarbij gebruik gemaakt wordt van aanhoudingsgegevens van de Vreemdelingenpolitie.
Met het oog op de gebleken kwetsbaarheid van de Nederlandse methode voor de illegalenschatting organiseerde het WODC in de zomer van 2015 een ronde tafel conferentie om na te gaan in hoeverre de bestaande vangst-hervangst methode nog volstaat en of de methode kan worden verbeterd. De conferentie leverde op dat de kwetsbaarheid van de bestaande vangst-hervangstmethode kan worden verminderd door de toepassing van triangulatie. Bij triangulatie worden afzonderlijke onafhankelijke methoden gebruikt bij het schatten van hetzelfde fenomeen. Voor de toepassing van triangulatie vormt de beschikbaarheid van alternatieve onafhankelijke data van voldoende kwaliteit en de daarmee corresponderende methoden een voorwaarde.
Dit onderzoek richt zich op deze zoektocht waarbij het startpunt wordt gevormd door de databronnen en methoden die de conferentie opleverde. Met deze doelstelling komt dit onderzoek tegemoet aan de door het WODC geformuleerde visie voor de toe te passen methode bij de volgende illegalenschatting (P.G.M. van der Heijden, P.G.M., M. Cruyff, en G.H.C. van Gils, Schattingen illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen 2012-2013, 2015, Bijlage Verslag Ronde tafel bijeenkomst Illegalenschatting). Het onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een toezegging door de Staatssecretaris van VenJ aan de Tweede Kamer (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 19637, nr. 2051).

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Vooronderzoek bronnen en vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf
Organisatie(s):
WODC, INTRAVAL - Bureau voor onderzoek & advies
Projectnummer:
2917
Operationele status:
Lopend